Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Thi công tại công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc